باکنک فویلی حروف در سایزمتوسط و غیرهلیومی میباشد

بادکنک های فویلی عدد در 2سایز متوسط و بزرگ غیرهلیومی و هلیومی ارایه میشوند .

بادکنک فویلی سایزبزرگ هلیومی امکان هم هلیوم و هم باد معمولی را دارند ولی بادکنک های فویلی متوسط موجود درسایت فقط بادی هستند.

رنگبندی بادکنک های فویلی را بعد ازکلیک کردن روی هر عدد میتوانید مشاهده و انتخاب نمایید.