تم جشن دندان در آوردن نوزاد که همراه است با بادکنک ها، بشقاب، لیوان، ریسه و … مخصوص این تم. جشن دندان با نام های جشن دندانی نیز نامیده می شود.