بادکنک های این زیردسته همه بادکنک هایی از جنس فویل یا زروق هستند که قابلیت شناور شدن در هوا با گاز هلیوم را دارند.