بادکنک های عدد فویلی تولد در رنگ ها و سایز های متفاوت . این بادکنک قابلیت شناور شدن در هوا با گاز هلیوم را ندارند.